Wiedza \

Słownik pojęć ESG

Nasz słownik zawiera najważniejsze pojęcia z szeroko rozumianego obszaru ESG. Zachęcamy do zapoznania się!

 

Analizy scenariuszowe kwestii środowiskowych / Klimatyczne analizy scenariuszowe

Metoda, która pomaga przeanalizować długoterminową strategię biznesową firm, biorąca pod uwagę możliwe zmiany klimatyczne oraz związane z nimi wyzwania, z którymi firmy będą musiały sobie radzić w przyszłości. Analizy powinny brać pod uwagę co najmniej dwa scenariusze klimatyczne, w tym sytuację wzrostu temperatury na Ziemi o ponad 1,5 stopnia Celsjusza, co miałoby znaczący wpływ na dostępność surowców i łańcuchy dostaw. Analizy scenariusze również powinny zawierać analizę szans i ryzyk, które mogą pojawić się przy zmianach klimatu. Przygotowanie analiz scenariuszowych kwestii środowiskowych jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje, że firma jest przygotowana na przyszłość i pomaga w zdobyciu finansowania oraz zaufania inwestorów.

 

CDSB (Climate Disclosure Standards Board)

Międzynarodowa rada przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, która stworzyła zbiór wytycznych dla raportowania kwestii związanych z klimatem.

 

Compliance

Słowo compliance (ang.) oznacza “zgodność” i często odnosi się do szeroko pojętej zgodności działalności przedsiębiorstw z zasadami – zarówno wewnętrznymi jak i odgórnymi przepisami, do których dana spółka powinna się stosować. Systemy compliance mają bardzo szeroki zakres, gdyż obejmują zarówno sposób zarządzania jak i wszelkie procesy firmy. Ich celem jest nie tylko kontrola i regularny audyt zgodności procedur przedsiębiorstwa z przepisami prawnymi, ale też wczesne wykrywanie nieprawidłowości i ochrona przedsiębiorstwa przed kosztami związanymi z ewentualnymi karami. System compliance pozwala także na wdrożenie kodeksu zasad etycznych, które powinny być przestrzegane przez pracowników przedsiębiorstwa.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat compliance – poznaj naszą ofertę szkoleniową.

 

COP (Communication on Progress)

Standard raportowania stworzony przez United Nations Global Compact (UNGC). COP mierzy postępy firm w zakresie realizacji 10 zasad Global Compact ustanowionych przez ONZ.

 

CSR (Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu)

Koncepcja odnosząca się do odpowiedzialności przedsiębiorstwa za wpływ jego działań na otoczenie: środowisko, pracowników, różne grupy społeczne oraz pozostałych interesariuszy. Według niej firmy powinny uwzględniać interesy społeczne już na etapie podejmowania decyzji strategicznych. CSR opiera się na przekonaniu, że prowadzenie działań świadczących o zwiększonej świadomości skutków swoich decyzji oraz odpowiedzialności za nie sprzyja rozwojowi firmy, m.in. poprzez wzrost zaufania pracowników, klientów oraz inwestorów.

 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Dyrektywa w sprawie raportowania przez przedsiębiorstwa zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju, która zacznie obowiązywać od 2023 roku i zastąpi NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Nowa dyrektywa znacznie rozszerzy liczbę spółek objętych obowiązkiem raportowania – raportować będą spółki giełdowe, a także te, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, czyli wszystkie duże przedsiębiorstwa. CSRD ma również poprawić jakość raportowanych informacji i wprowadzi obowiązek audytu raportów zrównoważonego rozwoju (teraz audytom podlegają tylko raporty finansowe).

 

Dojrzały ład korporacyjny

Określenie to odnosi się do jasnego zbioru zasad definiujących procedury i procesy firmy, a także systemy raportowania i kontroli, który jest zgodny z najlepszymi praktykami w obszarze zarządzania. Dojrzały ład korporacyjny pozwala na odpowiedzialne i transparentne działanie przedsiębiorstw, przez co jest ważnym czynnikiem w rozwoju firm.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat dojrzałego ładu korporacyjnego – poznaj naszą ofertę szkoleniową.

 

Emisje gazów cieplarnianych / ślad węglowy 

Proces wytwarzania gazów, które przyczyniają się do efektu cieplarnianego. Działalność firm często wiąże się z zużyciem energii, w czasie procesów produkcyjnych lub transportu, która jest wynikiem spalania paliw kopalnych, czego konsekwencją jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Suma emisji GHG przez dane przedsiębiorstwo określana jest również jako ślad węglowy firmy (ang. carbon footprint).

 

ESG (environmental, social, governance)

Skrót określający całość działań firmy związanych ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Podobnie jak w przypadku CSR, uwzględnianie przez firmy czynników ESG korzystnie wpływa na ich postrzeganie przez pracowników, klientów czy partnerów biznesowych. Stanowią one ważne kryteria oceny przedsiębiorstw przez interesariuszy i są coraz częściej uwzględniane w procesach decyzyjnych instytucji finansowych i potencjalnych inwestorów. ESG jest kluczowe dla firm również ze względu na już obowiązujące część podmiotów regulacje unijne oraz zapowiedziane ich rozszerzenie na kolejne.

 

Gazy cieplarniane

ang. greenhouse gas (GHG), to gazy, który unoszą się w atmosferze i przepuszczają większość promieniowania słonecznego (krótkofalowego) i jednocześnie pochłaniają promieniowanie podczerwone (długofalowe). Przez to, że utrudniają uwalnianie się energii do przestrzeni kosmicznej, przyczyniają się do powstania efektu cieplarnianego i podwyższenia temperatury atmosfery i powierzchni Ziemi. Do gazów cieplarnianych zaliczamy: parę wodną, dwutlenek węgla CO2, metan CH4, freony (CFC), halony, podtlenek azotu (N2O), gazy przemysłowe (PFC, SF6) oraz ozon (O3). Zwiększona koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze jest w dużej mierze powodowana przez aktywność człowieka, a zwłaszcza przez spalanie paliw kopalnych.

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (gospodarka obiegu zamkniętego, gospodarka cyrkularna)

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model gospodarki, w którym wykorzystywane są przede wszystkim surowce odnawialne i redukowane jest zanieczyszczenie środowiska oraz zużycie energii poprzez tworzenie zamkniętego obiegu, w którym zużyte materiały oraz odpady są ponownie wykorzystywane. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym jest przeciwieństwem modelu gospodarki linearnej, która wykorzystuje głównie surowce nieodnawialne, co grozi szybkim skończeniem się potrzebnych do produkcji surowców oraz dużym zanieczyszczeniem środowiska. Koncepcja GOZ polega na bardziej racjonalnym zarządzaniu surowcami i procesami produkcji, biorącym pod uwagę kwestię wytrzymałości systemu gospodarczego w długoterminowej perspektywie.

 

GRI (Global Reporting Initiative)

Popularny zbiór standardów raportowania zrównoważonego rozwoju. Do standardów GRI stosują się spółki oraz inne organizacje na całym świecie. Global Reporting Initiative jest niezależną organizacją, która powstała w 1997 r. w celu stworzenia uniwersalnych reguł raportowania i publikowania informacji na temat aktywności spółek.

 

Interesariusz

Interesariuszami mogą być osoby, grupy, przedsiębiorstwa, instytucje oraz wszyscy ci, na których działalność danej firmy ma wpływ, i/lub którzy są w jakiś sposób w tę działalność zaangażowani, m.in.: klienci, dostawcy, pracownicy, udziałowcy, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe oraz władze państwowe. Aby firma mogła być zarządzana w sposób świadomy i odpowiedzialny, powinna zidentyfikować swoich interesariuszy oraz relacje, jakie łączą je z firmą. Spółki powinny być świadome istnienia różnych grup interesariuszy i brać ich potrzeby i wymagania pod uwagę. Bardzo ważne jest rozróżnienie między interesariuszami (stakeholders) oraz udziałowcami (shareholders), ponieważ dbanie jedynie o interesy udziałowców powoduje skupienie się wyłącznie na maksymalizowaniu zysków firmy, a dbanie o interesariuszy oznacza, że firma zwraca uwagę na szerszy interes społeczny.

 

International <IR> Framework, czyli International Integrated Reporting Framework

Standard raportowania zintegrowanego, stworzony przez International Integrated Reporting Council (IIRC).

 

Kodeks etyczny

Zbiór zasad postępowania firmy oparty na wartościach etycznych.

 

Łańcuch dostaw

Określenie to odnosi się do sieci organizacji lub osób, oraz sekwencji procesów i czynności, które są potrzebne do tego, aby gotowy produkt trafił do klienta docelowego. Częścią łańcucha dostaw są wszyscy ci, którzy biorą udział w czynnościach związanych z pozyskaniem surowców, transportem, przeróbką materiałów oraz dostarczeniem ich do klienta.

 

Łańcuch wartości

Na łańcuch wartości składa się sekwencja procesów i działań danego przedsiębiorstwa, która prowadzi do dostarczenia końcowego produktu klientowi. Koncept łańcucha wartości został opracowany przez Michaela E. Portera i jest często wykorzystywany jako koncepcja zarządzania strategicznego, która za cel wyznacza uzyskanie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez tworzenie wartości dla klienta. Model ten pomaga przeprowadzić analizę wszystkich działań firmy i wyodrębnić te, które tworzą największą wartość dla nabywcy.

 

Mierzenie wpływu społecznego

Polega na badaniu tego, jaki wpływ mają działania CSR firmy na zamierzonych beneficjentów i pomaga stwierdzić, czy firma osiągnęła zamierzone cele. Badanie wpływu na społeczeństwo jest często trudne, ponieważ działania firmy mogą wpływać na otoczenie na bardzo różne, często niewymierne sposoby. Dlatego też przedsiębiorstwa używają różnych metod badania wpływu, zarówno ilościowych jak i jakościowych (np. zebranie opinii interesariuszy).

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat mierzenia wpływu społecznego – poznaj naszą ofertę szkoleniową

 

NFRD (Non-Financial Reporting Directive)

Dyrektywa 2014/95/UE, zgodnie z którą od 2017 r. obowiązek raportowania niefinansowego dotyczy w Polsce ok. 300 dużych jednostek interesu publicznego posiadających określoną formę prawną, np. spółek giełdowych. Od 2023 r. NFRD zostanie zastąpiona przez CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

 

Obliczanie emisji CO2 / Obliczanie śladu węglowego

Określane również jako obliczanie emisji GHG, jest to proces kalkulacji ilości wytwarzanych przez przedsiębiorstwo gazów cieplarnianych. Każda firma powinna monitorować ślad węglowy swojej działalności. Istnieje kilka metod i standardów wykorzystywanych do obliczania śladu węglowego, na przykład GHG Protocol, ISO 14064 oraz ISO 14067 . W obliczeniach emisji gazów cieplarnianych brane są pod uwagę między innymi: dwutlenek węgla CO2, metan CH4 oraz podtlenek azotu N2O. Różne gazy cieplarniane mają różny wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego, niektóre większy niż pozostałe. Dlatego też emisje gazów mierzy się w uniwersalnej jednostce masy ekwiwalentu dwutlenku węgla. Oznacza to, że na przykład masę metanu należy pomnożyć przez współczynnik 28, ponieważ wpływa on 28 razy bardziej niekorzystnie na środowisko niż dwutlenek węgla; współczynnik ten wynosi 265 dla podtlenku azotu i aż 22600 dla sześciofluorku siarki.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat obliczania śladu węglowego – poznaj naszą ofertę szkoleniową.

 

Polityka klimatyczna

Zbiór wartości oraz plan działań organizacji, który ma na celu ograniczenie jej negatywnego wpływu na klimat. Polityki klimatyczne firm są bardzo ważne, ponieważ prowadzą m.in. do redukowania emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszania produkcji odpadów zanieczyszczających planetę. Co więcej, umożliwiają przedsiębiorstwom przygotowanie się do nadchodzących zmian otoczenia, takich jak wzrost średnich temperatur.

 

Raport niefinansowy, zwany również raportem CSR, raportem ESG lub raportem zrównoważonego rozwoju

Publikacja tradycyjna lub online, która ma na celu ujawnienie wartości wyznawanych przez organizację i związanych z nimi strategii i działań oraz ich efektów. Informacje niefinansowe dotyczą zagadnień społecznych, środowiskowych i z zakresu ładu korporacyjnego, jak również istotności tych kwestii oraz ich wpływu na działalność organizacji. Raportowanie niefinansowe wymaga od firmy zorganizowania procesu gromadzenia i analizy danych, co porządkuje i pomaga w zarządzaniu obszarem ESG. Warto również pamiętać, że raportowanie zrównoważonego rozwoju coraz częściej dotyczy nie tylko ujawniania danych historycznych, lecz także deklarowania konkretnych, mierzalnych celów, które firma będzie realizować w przyszłości. Obowiązek raportowania przez spółki jest regulowany prawnie, jednakże warto jest raportować nie tylko ze względu na przepisy. Raport niefinansowy jest bardzo ważnym narzędziem komunikacji z otoczeniem, m.in. zwiększa transparentność działań przedsiębiorstwa, co buduje zaufanie klientów, inwestorów oraz instytucji finansowych i w ten sposób przyczynia się do rozwoju firmy. Dla wiarygodności raportu zrównoważonego rozwoju ważne jest oparcie go na uznanej metodologii, obejmującej m.in. konkretne wskaźniki. Międzynarodowych standardów raportowania, używanych przez firmy na całym świecie, jest wiele. Należą do nich m.in: GRI, COP, International <IR> Framework oraz SASB.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat raportowania ESG – poznaj naszą ofertę szkoleniową.

 

Raport zintegrowany

Publikacja zawierająca zarówno informacje finansowe, jak i niefinansowe. Coraz więcej firm decyduje się na takie raporty, ponieważ przedstawiają bardziej kompleksowy obraz ich funkcjonowania. Jest to także powiązane z tym, że kwestie ESG przestają być postrzegane jako oddzielne od kwestii finansowych. Istnieje standard raportowania zintegrowanego, International Integrated Reporting Framework, z którego firmy mogą korzystać pisząc swoje raporty.

 

Raportowanie kwestii środowiskowych

Raportowanie kwestii środowiskowych wiąże się z raportowaniem tego, w jaki sposób działalność danej firmy wpływa na środowisko. W raporcie powinny się znaleźć nie tylko informacje dot. emisji gazów cieplarnianych, ale także wszystkich innych działań, które mają wpływ na funkcjonowanie ekosystemu. Raportowanie kwestii środowiskowych jest związane z analizą czynników, które składają się na ślad ekologiczny firmy.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat raportowania kwestii środowiskowych – poznaj naszą ofertę szkoleniową.

 

Raportowanie śladu węglowego

Celem raportowania jest uzyskanie transparentności dot. emisji gazów cieplarnianych przez firmy, oraz nałożenie wymogów ograniczenia produkcji gazów, które mają negatywny wpływ na zmiany klimatyczne. Raportowanie wymaga od firm obliczania ich śladu węglowego, wprowadzenia optymalizacji procesu produkcji i wyznaczenia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Emisje gazów cieplarnianych są raportowane w 3 zakresach:

  • Zakres 1 (scope 1) – obejmuje emisje bezpośrednie, które powstają podczas spalania paliw należących do firmy oraz emisje pochodzące z procesów technologicznych firmy.
  • Zakres 2 (scope 2) – dotyczy emisji pośrednich, które powstają w czasie produkcji energii, którą firma kupuje od zewnętrznego dostawcy (emisje powstają poza firmą).
  • Zakres 3 (scope 3) – obejmuje inne pośrednie emisje, które powstają na wszystkich etapach łańcucha dostaw, włącznie z wydobyciem surowców, transportem, wytwarzaniem produktów i podróżami pracowników.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat raportowania śladu węglowego – poznaj naszą ofertę szkoleniową.

 

Ratingi ESG

Narzędzia oceny działalności przedsiębiorstw w obszarze ESG, oparte na założeniu, że kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem mogą znacząco wpływać na wyniki finansowe i rozwój firm. Z powyższego powodu ratingi ESG coraz częściej grają ważną rolę w procesach decyzyjnych inwestorów oraz instytucji finansowych. Obecnie na rynku działa ponad 600 agencji ratingowych, które biorą pod uwagę różny zakres danych i kryteria ich oceny, aktualizują dane z różną częstotliwością itd. Do ważnych ratingów ESG należą m.in. Bloomberg ESG Disclosure Score, S&P Global Ratings ESG Evaluation, MSCI ESG Ratings, Sustainalytics ESG Risk Ratings oraz Thomson Reuter’s ESG Scores.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat ratingów ESG – poznaj naszą ofertę szkoleniową.

 

Różnorodność / Diversity

Koncepcja, która zakłada, że osoby w różnym wieku, różnej płci, koloru skóry, sprawności fizycznej, orientacji seksualnej itp. powinny być traktowane jako równe sobie, ale równocześnie z poszanowaniem różnic między nimi, w celu zapewnienia wszystkim takich samych możliwości. Przestrzeganie zasady różnorodności ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu marginalizowanych grup społecznych oraz tworzenie otwartego, inkluzywnego środowiska. Różnorodność w przedsiębiorstwach jest niezwykle ważna również dlatego, że prowadzi do wymiany różnych doświadczeń i pomysłów, które często są źródłem bardziej oryginalnych, wartościowych rozwiązań, co przyczynia się do rozwoju firm.

 

SASB 

Standard raportowania stworzony przez radę SASB (Sustainability Accounting Standards Board), identyfikujący wskaźniki związane z obszarem ESG, które mają największy wpływ na wyniki finansowe firm z różnych branż.

 

Science Based Targets

Wytyczne opracowane przez Science Based Targets Initiative, dotyczące celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa.

 

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, które w Polsce i w pozostałych krajach UE obowiązuje od 10 marca 2021. Instytucje finansowe są przez rozporządzenie traktowane w sposób podwójny – mają one obowiązek ujawniania informacji niefinansowych na poziomie podmiotu oraz produktu. Oznacza to, że powinny one raportować swoje działania i strategię ESG, tak jak spółki z innych sektorów, ale również, przez swoją szczególną rolę na rynku, powinny informować o tym, w jaki sposób ryzyka związane z kwestiami ESG są uwzględniane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. SFRD zostało zmienione przez rozporządzenie dot. taksonomii.

 

Strategia CSR 

Strategia działań organizacji w obszarze wpływu środowiskowego i społecznego, oparta na reprezentowanych przez nią wartościach.

 

Strategia ESG

Część strategii biznesowej organizacji, która uwzględnia kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, wpływem na społeczeństwo oraz ładem korporacyjnym. Strategia ESG w sposób systemowy wprowadza zasady zarządzania zgodne z założeniami ESG.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat strategii ESG – poznaj naszą ofertę szkoleniową.

 

Sustainable Development Goals (SDGs)

Globalne cele, które mogą służyć przedsiębiorstwom oraz pozostałym organizacjom do wyznaczania działań i strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju. 17 celów zrównoważonego rozwoju zostało ustanowionych w 2015 r. przez państwa członkowskie ONZ w ramach Agendy 2030.

 

Sygnalista (ang. whistleblower)

Sygnalista jest osobą, która nagłaśnia łamanie zasad lub demaskuje nielegalną działalność. W przedsiębiorstwach sygnaliści grają kluczową rolę zawiadamiania o nieprawidłowościach, gdyż robią to dużo skuteczniej niż organy zewnętrzne. Ujawnianie nielegalnych działań firmy przez jej pracowników często jednak postrzegane jest negatywnie, gdyż kulturowo takie zachowanie kojarzone jest z donosicielstwem. 17 grudnia 2021 r. zaczną w Polsce obowiązywać przepisy związane z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta nie tylko wprowadza wymóg ochrony sygnalistów przed ewentualnymi reperkusjami, ale także wprowadza obowiązek stworzenia wewnętrznych systemów umożliwiających zgłaszanie nieprawidłowości oraz ustanowienie procedur dalszego postępowania po otrzymaniu takiego zgłoszenia.

 

Ślad środowiskowy / ekologiczny

(ang. environmental/ ecological footprint) mierzy zapotrzebowanie na zasoby naturalne i tempo zużywania tych zasobów w stosunku do czasu potrzebnego do tego, aby środowisko naturalne mogło się zregenerować i na nowo dostarczyć potrzebne ludziom surowce. Ślad ekologiczny jest przedstawiany w jednostce hektarów powierzchni lądu i morza, która jest potrzebna do ponownego wyprodukowania zużytych zasobów. Obszary, które są brane pod uwagę w obliczaniu śladu środowiskowego to: 1) grunty uprawne, 2) pastwiska, 3) łowiska, 4) grunty zabudowane, 5) obszary leśne oraz 6)zapotrzebowanie na węgiel na ziemi.

 

Taksonomia UE

lub rozporządzenie dot. taksonomii, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, które zaczęło obowiązywać 12 lipca 2020 roku, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (SFRD). Taksonomia ma za zadanie wspomóc proces zrównoważonego finansowania i inwestowania w UE, który jest konieczny do osiągnięcia celów Agendy 2030. Rozporządzenie to określa wymogi oraz kryteria, które przedsiębiorstwa muszą spełnić, aby ich działalność mogła być zakwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo. Taksonomia dotyczy wszystkich przedsiębiorstw podlegających pod dyrektywę NFRD (wkrótce CSRD) oraz uczestników rynku finansowego. Od stycznia 2022 roku firmy te będą musiały stosować się do pierwszych dwóch wymagań dotyczących 1) łagodzenia zmian klimatu oraz 2) dostosowania do zmian klimatu. Szczegółowy system klasyfikacji działań związanych z tymi celami został wprowadzony przez Akt Delegowany UE Taxonomy w czerwcu 2021 roku. Od 2023 roku obowiązywały będą również cele: 3) zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, 4) przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 5) zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, oraz 6) ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów (akt delegowany dotyczący pozostałych 4 celów zostanie opublikowany w 2022 roku).

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany zgłębieniem wiedzy na temat Taksonomii UE – poznaj naszą ofertę szkoleniową.

 

TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)

Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem, powołana przez Radę Stabilności Finansowej (FSB). Opublikowała listę 11 rekomendacji w powyższym zakresie, dotyczących raportowania kwestii z obszaru ładu korporacyjnego, strategii firmy oraz zarządzania ryzykiem, a także konkretnych celów i wskaźników klimatycznych.

 

Zrównoważony rozwój 

Określenie to odnosi się do modelu gospodarki, który pozwala na równoległy rozwój społeczeństwa oraz środowiska. Koncept ten został zdefiniowany w raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju w 1987 roku jako “rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.