Raportowanie ESG \

RAPORTY ESG

Specjalizujemy się w tworzeniu raportów społecznej odpowiedzialności i raportów zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że dobrze opracowany raport przynosi korzyści firmie, m.in. pozwala lepiej zrozumieć oczekiwania interesariuszy oraz umożliwia zapoczątkowanie ważnych zmian.

Jesteśmy ekspertami w tworzeniu raportów, które poruszają zagadnienia ważne dla interesariuszy, a ich forma jest dopasowana do odbiorców – zarówno jeśli chodzi o treść, jak i kanały komunikacji.

Jeżeli chciałbyś/ chciałabyś się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc w raportowaniu ESG – skontaktuj się z nami!

 

Zapoznaj się z naszym słownikiem pojęć z obszaru ESG:

https://goresponsible.pl/badania-i-publikacje/slownik-pojec-esg/

Poznaj naszą ofertę szkoleń z obszaru ESG:

https://akademiaesg.pl/

 

Raportowanie ESG – przepisy i praktyki

Raportowanie ESG to temat, który na stałe zagościł w biznesie. Firmy ostatnio widocznie zmieniły swoje podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Zarządzający dostrzegli, jak ważną rolę ESG odgrywa w strategiach biznesowych. Zmiany w postrzeganiu ESG są w dużej mierze rezultatem nowych przepisów unijnych, takich jak rozporządzenie dot. Taksonomii, czy też opublikowany draft nowej dyrektywy CSRD, które nadają kwestiom ESG nową, dużo większą wagę.

Kwiatek do kożucha czy jednak kożuch?

Raportowanie informacji niefinansowych przez duże firmy nie jest już tylko tzw. dobrą praktyką, czymś dodatkowym, czym firma może wyróżnić się na tle konkurencji. Nie jest to też prezentowanie ciekawych akcji prospołecznych czy edukacyjnych.

O zmianie świadczy również przechodzenie od określenia CSR do ESG. „ESG” bardziej szczegółowo określa zakres działań firm oraz danych, które są raportowane w obszarze środowiskowym (E), społecznym (S) i ładu korporacyjnego (G). Oznacza to, że w raportowaniu ESG kluczowe są działania, które firma w sposób przemyślany i celowy podjęła, aby jej wpływ był jak najbardziej pozytywny. Co ważne, muszą to być działania mierzalne i możliwe do zweryfikowania.

W procesie raportowania Polskie spółki mogą także posiłkować się „Wytycznymi do raportowania ESG”, które zostały opublikowane przez GPW w maju 2021 roku. Dokument ten stanowi kompleksowe źródło informacji na temat raportowania ESG, które dokładnie opisuje zakres i sposób raportowania ESG, zgodnie z najnowszymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej.

Co mówią przepisy?

Jedną z najistotniejszych zmian jest to, że aspekty działalności firm związane ze zrównoważonym rozwojem przestają być widziane jako drugorzędne – unijna dyrektywa CSRD, która zastąpi dyrektywę NFRD w 2023 roku, stawia ujawnienia informacji z obszaru ESG na równi z ujawnieniami finansowymi. Jest to związane między innymi z tym, że raportowanie ESG, podobnie jak raportowanie finansowe, będzie podlegało obowiązkowi audytu. Co więcej, kwestie ESG przestają być widziane jako oddzielne od kwestii finansowych. Inwestorzy oraz instytucje finansowe coraz częściej biorą pod uwagę ratingi ESG w swoich procesach decyzyjnych, a przedsiębiorstwa dostosowują swoje modele biznesowe w związku z ociepleniem klimatu oraz przepisami nakładającymi kary dla tych, którzy produkują zbyt duże emisje CO2. Nierozerwalność zagadnień ESG oraz wyników finansowych przedsiębiorstw oznacza również, że firmy coraz częściej decydują się publikować raporty zintegrowane, całkowicie rezygnując z podziału swoich ujawnień na dwa raporty.

Warto pamiętać, że każda firma, bez wyjątku, funkcjonuje w relacji do otoczenia, a co za tym idzie, na to otoczenie wpływa i powinna być za ten wpływ odpowiedzialna. Co ważne, cały czas trwają prace   nad coraz bardziej precyzyjnymi zasadami raportowania ESG, które będą obowiązywały coraz większe grupy przedsiębiorstw. Dlatego warto już teraz pomyśleć o tym temacie i się do niego przygotować.