24 listopada 2021

Wyniki pierwszej edycji Benchmarku Strategii Klimatycznych

Spółki z WIG 20 i mWIG40 w swoich raportach zazwyczaj analizują ryzyka klimatyczne oraz raportują emisje, chociaż jest to raportowanie ograniczone. Duża część firm nawiązuje do polityk klimatycznych, jednak traktuje je jako niesformalizowany i pozbawiony konkretnych, finansowo mierzalnych celów dodatek do polityki środowiskowej. W wielu raportach brakuje opisu kwestii faktycznych, mierzalnych działań na rzecz efektywności energetycznej i OZE. Najlepiej kwestie klimatyczne raportują firmy obuwnicze i odzieżowe: CCC i LPP, mimo, że są mniej narażone na ryzyka regulacyjne – tak wynika z pierwszej edycji naszego Benchmarku Strategii Klimatycznych przygotowanego wspólnie z Centrum UNEP/ GRID-Warszawa.

 

Ograniczenie globalnych emisji gazów cieplarnianych o niemal połowę do roku 2030 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 to naukowo motywowana konieczność. Na państwa, miasta i korporacje nakładane są nowe zobowiązania klimatyczne, ogłaszane są kolejne regulacje pod parasolem Europejskiego Zielonego Ładu. Czy polskie firmy są do tej transformacji gotowe?

 

W ramach Benchmarku Strategii Klimatycznych zostały przeanalizowane raportowe dane spółek z WIG 20 i mWIG 40 dotyczące klimatu. Analiza dotyczyła czternastu obszarów: zarządzania ryzykiem, raportowania emisji, polityki klimatycznej, celó klimatycznych, partnerstw na rzecz klimatu, wskaźnikó emisyjności, globalnych polityk SDG, włączania OZE, efektywności energetycznej, governance klimatycznego, zespołów ds. zrównoważonego rozwoju, wytycznych TCFD, zarządzania strategicznego oraz działalności zrównoważonej (Taksonomii).

 

Maksymalna liczba punktów, którą mogły zdobyć spółki to 23. CCC S.A. zdobyło ich aż 21.

 

Jakie wnioski płyną z pierwszej edycji badania?

  • Analiza ryzyk klimatycznych jest podstawowym, opisywanym działaniem w firmach, chociaż rzadko jest zaawansowana i kompletna
  • Raportowanie emisji jest drugim najczęściej opisywanym przez spółki obszarem, ze względu na istniejący już obowiązek raportowania. Punktacja wskazuje jednak na ograniczone raportowanie wymaganych wskaźników i informacji
  • Duża część firm nawiązuje do polityk klimatycznych, jednak dla większości stanowi to dodatek do polityki środowiskowej, często niesformalizowany lub pozbawiony konkretnych, finansowo mierzalnych celów
  • Cele klimatyczne, jeśli istnieją, sprowadzają się do potwierdzenia celów paryskich i horyzontu 2050. Nieliczne przypadki wskazują na dostosowanie do celów globalnych centrali
  • W ramach analiz odnotowaliśmy wysoki poziom raportowania energetycznych spółek skarbu państwa. Analizy wskazują na pozytywny trend w jakości i zakresie raportowania kwestii klimatycznych i środowiskowych – szczególnie w obszarze monitorowania i kalkulacji emisji CO2 czy analizy ryzyk klimatycznych
  • Firmy z branży finansowej i IT stosunkowo najsłabiej raportują kwestie klimatyczne
  • Spółkami z WIG20 i mWIG40 najlepiej raportującymi kwestie klimatyczne są: CCC S.A, LPP S.A. oraz Orange Polska S.A. – wszystkie są spółkami nietaksonomicznymi, czyli nie prowadzącymi działalności kwalifikującej się do objęcia Unijną taksonomią
  • Najlepiej raportujące kwestie klimatyczne spółki taksonomiczne, czyli prowadzące działalność kwalifikującą się do objęcia Unijną taksonomią to: Grupa Kęty S.A., PKN Orlen S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz LOTOS S.A.
  • Wśród instytucji finansowych, najlepiej wypadł mBank S.A., za nim ING Bank Śląski S.A. oraz PZU S.A.
  • Spółki taksonomiczne zasadniczo dobrze raportują emisje i wskaźniki energetyczne, jednak często nie biorą pod uwagę np. wytycznych TCFD – gdyby je uwzględniły, ich raportowanie byłoby na bardzo wysokim poziomie

 

 

Komentarze

Gotowość zmiany modelu biznesowego wpływa nie tylko na wizerunek firm, ale również ich zdolność do długofalowej obecności na rynku w obliczu zmieniającego się otoczenia prawnego czy nowej, kierującej się zasadami zrównoważonego rozwoju konkurencji. Wiedza o sposobach skutecznej, zielonej transformacji staje się coraz cenniejszym zasobem, nie tylko dla pojedynczych przedsiębiorstw, ale również całych branż i gospodarek. Wobec stale przybywających inicjatyw wspierających zmianę modeli biznesowych, zauważalny jest brak oferty kompleksowej analizy strategii klimatycznych firm, umożliwiających zanalizowanie sytuacji rynkowej, porównania działań biznesu na bazie obiektywnych wskaźników czy wskazanie klimatycznych liderów. Zwiększenie przejrzystości sytuacji rynkowej może pomóc firmom we wzajemnym inspirowaniu się, konsumentom i inwestorom zaś w podejmowaniu wyborów z myślą o stanie środowiska i jakości życia – tego i przyszłych pokoleń.komentuje Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

  

Benchmark Strategii Klimatycznych ma swoją premierę niedługo po szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow. W jego trakcie plan osiągnięcia neutralności klimatycznej ogłosiła kolejna wielka, światowa gospodarka – Indie. Kolejne kraje deklarują rezygnację z finansowania rozwoju energetyki węglowej. Instytucje finansowe zadeklarowały umieszczenie walki z kryzysem klimatycznym w centrum swoich decyzji inwestycyjnych. Wszystko to pokazuje, że gotowy na wyzwania przyszłości biznes to taki, który potrafi umieścić kwestie ochrony klimatu i środowiska w swoich modelach biznesowych. W przeciwnym razie naraża się na coraz większe ryzyka ze strony zmieniającego się otoczenia regulacyjnego czy inwestycyjnego – tłumaczy Bartłomiej Kozek, kierownik Działu Zielonej Transformacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

 

Ciekawym wynikiem badania jest najwyższa pozycja firm, które choć nie są kluczowe dla procesów transformacji energetycznej czy adaptacji klimatycznej, mają duże ambicje w tym obszarze. Wynikać one mogą np. z miejsca w światowych łańcuchach wartości i ambicjach ponadnarodowych oraz zaangażowania central i interesariuszy. – komentuje Łukasz Kolano, Senior Ekspert ESG w Go Responsible.

 

Stosunkowo wysoko uplasowały się np. energetyczne spółki skarbu państwa, wykonując tym samym duży postęp w poziomie swojego raportowania czynników ESG, klimatycznych w szczególności. Rzuca się w oczy dogłębniejsza analiza ryzyk klimatycznych i środowiskowych, a w niektórych przypadkach ambitne analizy szans związanych ze zrównoważonym rozwojem.  – dodaje Łukasz Kolano.

 

Benchmark Strategii Klimatycznych jest ważnym i potrzebnym narzędziem, które szybko docenią firmy raportujące. Pozwala on kompleksowo zmapować zasięg i jakość działalności i raportowania firmy w odniesieniu do celów polityk i zobowiązań klimatycznych, a także porównać się z innymi firmami w branży i na rynku. Co ważne, Benchmark i towarzyszący mu Ranking, to narzędzia praktyczne: uwzględniają one wszystkie istotne wytyczne raportowania. Szczególnie warto tu podkreślić uwzględnienie wytycznych Taksonomii i TSCD. Wyniki pierwszej edycji Benchmarku Strategii Klimatycznych są bardzo ciekawe i choć obejmują jedynie wycinek biznesu w Polsce, to stanowią dobry opis stanu raportowania w zakresie wpływu biznesu na klimat w pierwszym roku działania regulacji obejmujących rynki finansowe oraz roku wdrożenia pierwszej części Taksonomii. Benchmark, w mojej ocenie, będzie cenny dla wszystkich zarządów – i tych spółek, które już zaczęły tworzyć i wdrażać strategie klimatyczne w swojej działalności, i tych które dopiero zdecydują się na aktywne podejście do nadchodzących obowiązków. Benchmark będzie także praktycznym i użytecznym narzędziem dla zainteresowanych monitorowaniem postępów biznesu w realizacji jego zobowiązań i deklaracji klimatycznych i – szerzej – odpowiedzialności społecznej: od konsumentów po instytucje finansujące. – komentuje Sławek Brzózek, Senior ESG Ekspert w Go Responsible.

 

O Benchmarku Strategii Klimatycznych

Benchmark Strategii Klimatycznych to obszerne badanie strategii klimatycznych firm, zainicjowane i realizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible. Badanie będzie realizowane cyklicznie, a pierwsza edycja Benchmarku objęła spółki notowane w indeksie WIG 20 i mWIG 40. Ich raporty niefinansowe poddane zostały analizie pod kątem tego, czy zawierają kluczowe z punktu widzenia polityki klimatycznej kwestie, takie jak ambicje w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, realizacja działań w obrębie transformacji energetycznej oraz posiadanie dedykowanej struktury, zajmującej się kwestiami klimatycznymi.

 

W Benchmarku Strategii Klimatycznych firmy oceniane są w 14 kategoriach, które uwzględniają tworzenie, wdrażanie, zarządzanie, mierzenie i raportowanie w obszarze klimatyczno-środowiskowym. Szczególnie istotne kwestie, z odpowiednio większą wagą, dotyczyły istniejących polityk oraz ich celów, ambicji i zakresów, podobnie jak kwestii mierzenia emisji CO2 czy zarządzania ryzykami klimatycznymi.

 

Inicjatorzy i organizatorzy

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jednym z pięciu ośrodków światowej sieci GRID (Global Resource Information Database) realizującym w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Zostało powołane do życia 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy UNEP, a Rządem Polski. Posiada 30-letnie doświadczenie w pracy na rzecz zwiększania świadomości społecznej dotyczącej kryzysu klimatycznego, zanikania różnorodności biologicznej i wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się we wspieraniu biznesu w realizacji działań na rzecz środowiska naturalnego i wdrażania polityki odpowiedzialnego biznesu. Od lat upowszechnia zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych w przepływie danych o środowisku. Centrum realizuje liczne projekty badawcze w konsorcjach europejskich, a także własne projekty tj.: kampania społeczna Zielona wstążka #dlaPlanety, program Climate Leadership, Re:Generacja, Partnerstwo SDGs Razem dla Środowiska, Karpaty Łączą.

 

Go Responsible to lider we wdrażaniu na polskim rynku strategii z zakresu ESG, wspierający spółki m.in w tworzeniu raportów zrównoważonego rozwoju, dialogu z interesariuszami oraz analizach szans i ryzyk związanych ze zmianami klimatu. Konsultanci Go Responsible dostarczają wiedzę w postaci szkoleń (w ramach Akademii ESG) i analiz, opracowują raporty i tworzą publikacje.

 

Pełna informacja: https://goresponsible.pl/badania-i-publikacje/publikacje/

 

Kontakt w sprawie Benchmarku Strategii Klimatycznych:

Bartłomiej Kozek, UNEP/GRID-Warszawa, e-mail: bartlomiej.kozek@gridw.pl

Łukasz Kolano, Go Responsible, e-mail: lukasz.kolano@goresponsible.pl